Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Mário Lubas, Sídlisko 168/38, Tvrdošín-Medvedzie, 027 44, IČO:51920051, DIČ: 1124878898, IČ DPH: SK1124878898

Spoločnosť zapísaná živnostenskom registri okresný úrad Námestovo Číslo živnostenského registra: 560-24799

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode artine.sk e-shop, ktorého prevádzkovateľom je firma, so sídlom Sídlisko 168/38, Tvrdošín-Medvedzie, 027 44 (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá při uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar alebo službu, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.withloveboots.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
  Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanoveniami súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
  2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

III. Doprava

Doprava tovaru alebo služieb zabezpečujeme nasledovne:

 • Prepravnou spoločnosťou SPS (4€)
 • Packeta (3€)
 • Osobným odberom (0€)

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:

 • V hotovosti
 • Dobierkou (1,20€)
 • Prevodom na účet
 • Platobnou bránou

V. Dodacie podmienky

 1. V prípade platby na dobierku sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu tovar do 14 dní odo dňa doručenia potvrdenej objednávky ak je tovar dostupný u výrobcu. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
  2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží e-mailom či telefonicky informácie o dátume, kedy bude tovar v predajni pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu a k zaplateniu v hotovosti. V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohoto druhu akceptované.
  3. V prípade platby na predfaktúru, kupujúci obdrží e-mailom predfaktúru. Tovar odosielame najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zaplatenia predfaktúry.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
  6. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar do miesta, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, alebo neprevezme kupujúci tovar v tomto mieste dodania tovaru, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke a späť k predávajúcemu vznikli.
  7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo od prepravcu.

 VI. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch, od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie, v lehote 14 dní, od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Výnimka sa vzťahuje na tovar, ktorý je vytvorený pre zákazníka na mieru, tzn. výroba papučiek podľa požiadaviek zákazníka.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar musí byť doručený do 14 dní,nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom obale. K tovaru, ktorý vraciate treba priložiť faktúru a napísať na ňu dôvod vrátenia, či sa jedná o výmenu alebo vrátenie tovaru. Poprosíme tam taktiež napísať váš IBAN, ak požadujete vrátenie peňazí.

Adresa pre vrátanie tovaru:

Mário Lubas

Sídlisko 168/38

027 44 Tvrdošín-Medvedzie

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

VII. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.artine.sk

Na všetok predávaný tovar a opravované zariadenia, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja alebo opravy. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: Mário Lubas, Sídlisko 168/38 027 44 Tvrdošín-Medvedzie. Po obdŕžaní tovaru a písomnej reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

VlII. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interne účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

X. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Písomný daňový doklad posielame len na vyžiadanie, ak Vám nestačí faktúra, ktorá Vám po odoslaní objednávky príde e-mailom.